OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO TRÉNINK

JAK PREZENTOVAT BEZE STRACHU

Obchodní podmínky tréninku Jak prezentovat beze strachu

vydané na základě § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění účinný od 1. 1. 2014

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Ing. Zdeněk Krédl se sídlem Horní Krupá 109, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 87211017, úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Havlíčkův Brod. (dále jen Poskytovatel) je Poskytovatelem tréninku Jak prezentovat beze strachu vyvinutého Poskytovatelem, který je tvořen jako informační materiál, jež může napomoci Uživateli lépe zvládat stres při veřejném vystupování (dále jen „Služba“).

2.      Obchodní Podmínky (dále také podmínky) blíže vymezují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při poskytování Služby a jsou nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany mají povinnost se jimi řídit stejně, jako by Obchodní podmínky byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

3.      Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která si Službu objednala.

2. SLUŽBA

1.      Předmětem smlouvy je poskytnutí informačního produktu - trénink Jak prezentovat beze strachu, vyvinutého Poskytovatelem. Trénink je určen pro zlepšování tzv. měkkých dovedností, tedy pro zlepšování komunikačních dovedností při veřejném projevu Uživatele. Trénink Jak prezentovat beze strachu včetně jeho pracovního sešitu podléhá ochraně podle autorského práva a je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití Služby z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. Veškeré informace z tréninku Jak prezentovat beze strachu jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

2.     Popis Služby a možnosti užití jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele http://jak-prekonat-strach.cz/ja-strach-a-prezentace/jak-prekonat-strach-cz-trenink/, návody a doporučení Poskytovatele pro užívání jsou implementovány přímo do tréninku Uživateli.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY (DÁLE JEN SMLOUVA) A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1.      Podmínkou pro využívání Služby je provedení on-line registrace nebo on-line objednávky ze strany Uživatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele.  

2.      Smlouva o poskytování Služby je uzavřena v okamžiku odeslání registračního nebo objednávkového formuláře zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami. 

3.      Podmínkou platné elektronické registrace nebo objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v registračním nebo objednávkovém formuláři ze strany Uživatele. Údaje uvedené v registračním/objednávkovém  formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné.

4.      Odesláním registračního/objednávkového formuláře je na emailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním/objednávkovém formuláři doručeno potvrzení o objednávce ze strany Poskytovatele.

5.      Služba je Poskytovatelem poskytnuta Uživateli ode dne řádného uhrazení faktury a to zasláním Služby na emailovou adresu Uživatele uvedenou v registračním/objednávkovém formuláři nebo odesláním linku pro stažení Služby z internetových stránek www.jak-prekonat-strach.cz na adresu uvedenou v registračním/objednávkovém formuláři.

4. CENA A SLUŽBY

1.      Výše úhrady za Službu je stanovena na základě aktuální ceny umístěné na webové stránce Poskytovatele. Cena je vždy také uvedena na prodejním formuláři. Cena Služby je stanovena včetně všech daní a poplatků. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

2.      Poskytovatel po objednání Služby přes online prodejní formulář vytvořený prostřednictvím Služby Poskytovatele vystaví doklad pro uhrazení Služby. Vydanými doklady pro účely této smlouvy se rozumí zálohová faktura, daňový doklad, doklad o přijetí platby, opravný daňový doklad.

3.      Úhrada Služby se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem dle Uživatelem zvoleného způsobu platby dle bodu 5. s dobou splatností 7 dní. Služba je aktivována po připsání peněžních prostředků v dohodnuté výši na účet Poskytovatele. Nedojde-li k uhrazení daňového dokladu ze strany Uživatele, nebude mu Služba poskytnuta.

4.      Uživatel je povinen uhradit cenu Služby společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu řádně identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

5.      Způsob úhrady (možnosti  plateb) za Službu si Uživatel volí při objednání Služby dle aktuálních možností uvedených na webových stránkách Pokytovatele. 

6.      Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.   Platba probíhá prostřednictvím níže uvedených platebních metod:
          - online platební karta VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
          - rychlý bankovní převod: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
          - bankovním převodem na základě faktury

7.      Zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí Uživatel se strhnutím jednorázové platby z jeho platební karty. Informace o výši a formě transakce, datu a strhnuté platbě jsou Uživateli zasílány emailem.

8.      V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se uživatel zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo poskytovatele na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) tím není dotčeno.

9.      Poskytovatel si vyhrazuje právo během trvání smluvního vztahu s Uživatelem výši úhrad v ceníku jednostranně upravit. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit nejméně 30 dní před vstoupením změny v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.      Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy o poskytování služby mu nevzniklo jakékoli právo (např. ve formě licence) k tréninku používaného Poskytovatelem při provozování Služby (dále jen Trénink). Uživatel se zavazuje, že bude Trénink včetně všech jeho částí využívat pouze pro svou potřebu v souvislosti s řádným využíváním Služby a pro účel, pro který byla Služba vytvořena, nezpřístupní jej žádným způsobem třetím osobám a nebude provádět žádné kopie či poskytnutí dalším stranám a ani se o to pokoušet. Uživatel se zavazuje, že Trénink či informace vněm uvedené nevyužije a ani neposkytne k vývoji, zhotovení či k obchodnímu využití vpodstatě obdobného Tréninkového programu či knihy. V případě porušení této smluvní povinnosti odpovídá Uživatel za újmu, kterou Poskytovateli tímto způsobí.

2.      Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla a není oprávněn činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě). Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. V případě porušení této smluvní povinnosti odpovídá Uživatel za újmu, kterou Poskytovateli tímto způsobí.

3.      Uživatel bere na vědomí, že na základě této smlouvy není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

4.      Uživatel je povinen zabezpečit technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které budou umožňovat bezproblémový chod Služby na straně Uživatele.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.      V případě, že Uživatel poruší povinnosti stanovené zákonem nebo touto smlouvou nebo neuhradí řádně a včas cenu za Službu, má Poskytovatel právo zrušit Uživateli užívání Služby.

2.      Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje 

1.      Prodlení Uživatele s úhradou platby delší jak 7 dnů od dohodnuté transakce,

2.      Porušení práv na ochranu autorského práva a povinností dle této smlouvy,

3.      zejména čl. V. bod. 1,2,3,4,

4.      Jednání Uživatele, které poškozuje Trénink nebo se snaží obejít platbu.

3.      Uživateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání Služby.

7. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.      Za své produkty prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

2.      Při objednání tréninku Jak prezentovat beze strachu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů včetně od uhrazení tréninku. Žádosti o odstoupení od smlouvy po tomto datu již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti písemnou formou nebo elektronickou formou na e-mailu: zdenek@jak-prekonat-strach.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně tréninku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy nebo doručením emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn opětovný nákup tréninku a jakýkoliv přístup do členské sekce na stránkách prodávajícího. Pokud budou poskytnuty dodatečné bonusy k nákupu, kupující nebude mít právo získat ani využívat tyto bonusy odstoupením od smlouvy.

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

1.      Trénink Jak prezentovat beze strachu je autorským dílem Poskytovatele a ten NEPOSKYTUJE Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

2.      Uživatel se zavazuje nepořizovat žádné kopie, audio video záznamy a jakékoliv další ukládání tréninku na média přístupná jiným osobám. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

2.      Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

3.      Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v Registraci způsobem, který by byl v rozporu s touto smlouvou.

4.      Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování Služby podle této smlouvy a pro statistické účely.

5.      Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy, tedy vyplněním objednávkového formuláře, uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci reg. číslo subjektu 00061004, za účelem identifikace uživatele při užívání Služby.

6.      Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů. Po písemném požádání Uživatele prostřednictvím emailu nebo dopisu doručeného na adresu Poskytovatele je Poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů.

7.      Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

8.      Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. smlouvy je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

9.      Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

10.  Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1.      Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby)

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele www.jak-prekonat-strach.cz

2.      Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě potřeby tyto Podmínky jednostranně změnit. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli e-mailem nejméně 30 dní před vstoupením v platnost. Uživatel je oprávněn ve lhůtě do 10 dnů od obdržení zprávy Poskytovatele o změně Podmínek tuto změnu odmítnout a písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

3.      Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.      Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

5.      Pro vyloučení pochybností a zajištění právní jistoty se smluvní strany dohodly, že na doručování písemné korespondence adresované druhé smluvní straně doporučenou poštou se užije fikce doručení tak, že jakákoliv listovní zásilka odeslaná druhé smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím České pošty, s.p., se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání, nedojde-li k faktickému doručení Českou poštou, s.p. nebo osobním předáním dříve.

6.      Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

7.      Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné k 25.10.2015.

Děkujeme za Váš čas, který jste strávili nad přečtením obchodních podmínek.